0936000631

Judicial Records

Những ai cần làm Phiếu lý lịch tư pháp? Đối tượng cần làm Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: Người Việt Nam đang làm việc và học tập tại Việt Nam có nhu cầu cấp PLLTP; Người Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài; Người nước ngoài đã và đang…